Zapraszamy na innowacyjną konferencję
do hotelu Narvil nad Narwią.

To Ty decydujesz o swojej wiedzy,
a ona o jakości i skuteczności
leczenia Twojego pacjenta.
Konkurs „Moje trudne przypadki kliniczne - Black Session"

Regulamin Konkursu "Moje trudne przypadki kliniczne - Black Session "
VII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej"

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu "Mój trudny przypadek kliniczny - Black Session
" (zwanego dalej Konkursem) jest Komitet Organizacyjny VII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej".
2. Konkurs odbędzie się w ramach przygotowań do VII Ogólnopolskiego Sympozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej", które odbędzie się w dniach 19 - 21 kwietnia 2018 w Hotelu Narvil przy ul. Czesława Miłosza 14A w Serocku.
3. Wybrane w trakcie konkursu prace zostaną zaprezentowane w trakcie specjalnej Sesji Konkursowej "Moje trudne przypadki kliniczne -Black Session”.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Czynnymi uczestnikami Konkursu mogą zostać wszyscy lekarze, którzy dokonali rejestracji w wyznaczonych w regulaminie terminach oraz terminowo przesłali streszczenie.

§3 Komisja Konkursowa

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą wybrani członkowie Komitetu Naukowego.

§4. Zgłoszenie prac konkursowych

1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do nadesłania streszczeń w wyznaczonym terminie.
2. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim.
3. Konkurs dotyczy opisów przypadków klinicznych.
4. Abstrakt musi zawierać następujące elementy:
   -Tytuł wykładu
   -Imię i nazwisko prelegenta/prelegentów
   -Nazwa Kliniki/Oddziału
   -Kierownik Kliniki/Ordynator Oddziału
   -Zwięzły opis prezentowanego materiału (film, prezentacja, pokaz multimedialny)
5. Streszczenie nie może liczyć więcej niż 2000 znaków.
6. Termin nadsyłania streszczeń upływa 11 marca 2018 roku o godzinie 23:59.
7. Streszczenia należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres e-mail:
chirurgiakolorektalna2018@gmail.com
8. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów. Uzyskano wszelkie wymagane zgody na wygłoszenie prezentacji”. Ewentualne zabezpieczenie roszczeń dotyczących praw autorskich prezentowanych treści oraz danych klinicznych leży po stronie autora pracy.
9. Streszczenie należy przesłać w wersji PDF lub DOC lub DOCX.
10. Informacja na temat osób zakwalifikowanych do przedstawienia swojej pracy podczas Konkursu zostanie przesłana na adresy e-mail wskazane przez uczestników.
11. Organizatorzy zastrzegają możliwość odrzucenia pracy w przypadku jego niewystarczającej wartości merytorycznej lub zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących wykorzystania własności intelektualnej.

§ 5. Prace konkursowe

1. Autorzy zakwalifikowanych prac, zostaną powiadomieni indywidualnie do 25 marca 2018 roku
2. Prace zakwalifikowane do Sesji Konkursowej powinny być przedstawione w formie prezentacji komputerowej w programie Power Point lub Prezi albo w formie filmu z komentarzem autora.
3. Czas przeznaczony na przedstawienie prezentacji w Sesji Konkursowej wynosi 5-7 minut.
4. Nazwa pliku musi zawierać dane osoby wygłaszającej prezentację.
5. Kolejność wygłaszanych prac zostanie podana odpowiednio wcześniej przed Sesją Konkursową.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie
http://www.chirurgiakolorektalna2018.pl/
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.
4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: chirurgiakolorektalna2018@gmail.com.
5. Sprawy nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
WYSIWYG Web Builder
Tak było w roku 2017:
Do Konferencji pozostało:
Zarejestruj się!
Tak było w roku 2016:
Także od Ciebie zależy,
jak będzie wyglądało Sympozjum
w roku 2018!
Zarejestruj się!